I  

Algemene voorwaarden challengers T&S Challenge

DEFINITIES

1. T&S CHALLENGE: T&S staat voor “technique” en “support”. De T&S CHALLENGE bestaat uit een bepaald aantal lessen gegeven over een vaste periode, zoals aangegeven in het aanbod, door de Coaches op de door de Challenger gekozen locatie. De T&S CHALLENGE wordt georganiseerd door T&S.

2. T&S: MOMENTUM LIFESTYLE COACHING BV, met maatschappelijke zetel te 3650 Dilsen-Stokkem, Eksterveldweg 39, en met ondernemingsnummer 0735.968.197.

3. Challenger: de natuurlijk persoon die zich inschrijft voor en deelneemt aan de T&S CHALLENGE.

4. Coach: de zelfstandige of zelfstandige onderneming die werkt in opdracht van T&S.

CONTRACT

5. Elke Challenger stelt als doel om zichzelf door de T&S CHALLENGE te verbeteren.

6. Inschrijvingen voor de T&S CHALLENGE gebeuren uitsluitend online. Eerdat de inschrijving finaal is, dient de Challenger het inschrijvingsgeld te betalen. Hierna wordt de Challenger, met zijn/haar akkoord elektronisch, bevestiging van de inschrijving verstuurd, waardoor het contract tot stand komt.

7. Een inschrijving is steeds persoonlijk van aard en kan in geen enkel geval worden overgedragen aan een derde partij, behoudens schriftelijk en voorafgaand akkoord van T&S.

8. Door zich in te schrijven, verklaart de Challenger deze algemene voorwaarden voorafgaand te hebben gelezen, begrepen en onherroepelijk aanvaard. Door deze aanvaarding erkent de Challenger tevens voldoende te zijn ingelicht over de werking en het doel van de T&S CHALLENGE.

9. Enkel deze algemene voorwaarden en het aanbod op de website van T&S beheersen de contractuele relatie tussen T&S en de Challenger m.b.t. de deelname aan de T&S CHALLENGE. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts bindend indien uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaard door T&S.

10 Het contract wordt aangegaan voor een bepaalde duur, nl. voor 16 lessen (tenzij ander aantal opgegeven door T&S CHALLENGE) die worden georganiseerd over acht (8) weken (of ander aantal weken) tijd. De precieze data waarop de T&S CHALLENGE plaatsvindt, staan aangegeven op het aanbod op de website van T&S.

11. Het contract eindigt na verloop van de overeengekomen duurtijd en wordt niet stilzwijgend verlengd.

HERROEPINGSRECHT

12. De Challenger heeft het recht om gedurende een bedenktijd van veertien (14) dagen – zonder noodzaak tot opgave van redenen – het contract te herroepen.  De bedenktijd gaat in op de dag na de sluiting van het contract (zie hierboven).  Om gebruik te maken van het herroepingsrecht, moet de Challenger zijn/haar beslissing om het contract te herroepen via het modelformulier op de website of op een andere ondubbelzinnige wijze aan T&S bekend maken.  De Challenger moet dit modelformulier of deze mededeling binnen de bedenktermijn van 14 dagen aan T&S hebben verzonden. De bewijslast ten aanzien van het herroepingsrecht ligt bij de Challenger. Indien de Challenger gebruikt maakt van de mogelijkheid om het modelformulier elektronisch in te vullen, dan stuurt T&S bij ontvangst een ontvangstbevestiging naar de Challenger.

13. Indien de Challenger het contract herroept, dan vergoedt T&S alle van de Challenger ontvangen betalingen, onverwijld en in elk geval binnen veertien (14) dagen na de dag waarop T&S wordt geïnformeerd van de beslissing van de Challenger om het contract te herroepen. De terugbetaling wordt verricht met hetzelfde betaalmiddel als de Challenger tijdens de oorspronkelijke transactie gebruikte, tenzij de klant uitdrukkelijk met een ander betaalmiddel heeft ingestemd. Voor de terugbetaling worden in ieder geval geen kosten aangerekend.

14. Wanneer de Challenger zich inschrijft binnen veertien (14) dagen vóórdat de Challenge begint, dan gaat deze akkoord om het gebruik van de diensten te laten starten tijdens de herroepingstermijn. Indien de Challenger T&S dan ervan in kennis stelt dat hij/zij het herroepingsrecht uitoefent, dan betaalt de Challenger een bedrag dat evenredig is aan hetgeen reeds is geleverd op dat moment, vergeleken met de volledige uitoefening van het contract. Het evenredige bedrag dat de Challenger moet betalen, wordt berekend op grondslag van de totale prijs zoals vastgesteld in het contract.

INSCHRIJVINGSGELD

15. Het te betalen inschrijvingsgeld voor deelname aan de T&S CHALLENGE wordt bepaald in het aanbod. Het inschrijvingsgeld wordt elektronisch betaald.

VERBINTENISSEN CHALLENGER

16. De Challenger dient zelf in te schatten of hij/zij fysiek en mentaal geschikt is om deel te nemen aan de T&S CHALLENGE. Bij twijfel raadpleegt de Challenger de huisarts. 

17. De Challengers verbinden zich ertoe om naar hun eigen lichaam te luisteren en de intensiteit van de oefeningen tijdens de lessen aan te passen naar hun eigen kunnen. Indien een Challenger zich niet goed voelt tijdens een les, dan meldt deze dat onmiddellijk aan de Coach(es).

18. Het positief voltooien van de T&S CHALLENGE zal voor 80% afhangen van de Challenger zijn/haar voedingspatroon. Om die reden is iedere Challenger verplicht om, vóórafgaand aan de deelname aan de lessen van de T&S CHALLENGE, de infomeeting over voedingsadvies bij te wonen. De datum hiervoor wordt gekozen tijdens de online inschrijving.

19. T&S CHALLENGE draait om groepssfeer en het kunnen behalen van resultaten in een positieve omgeving. Daarom verbindt de Challenger zich ertoe om aanwezig te zijn op alle bodyscanmomenten en om zo veel mogelijk lessen bij te wonen tijdens de acht (8) weken challenge.

20. De Challenger verbindt er zich toe om met een positieve houding deel te nemen aan T&S CHALLENGE en zo een positieve bijdrage te leveren aan de T&S-“gemeenschap”.

TOESTEMMING BODYSCANS

21. Om de vooruitgang van de Challenger te meten, worden er bodyscans van de Challenger gemaakt. Door zich in te schrijven, geeft de Challenger toestemming aan de Coach om op de aangegeven momenten bodyscans van zijn/haar lichaam te maken.

VERPLICHTINGEN T&S

22. T&S verbindt er zich toe om aan de vereiste zorg te besteden aan de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening en is hierbij enkel gehouden tot een inspanningsverbintenis (‘naar best vermogen’). Er is geen garantie op succes of vooruitzichten op een verbeterde gezondheid. Alle adviezen worden vrijblijvend verstrekt. 

TE WINNEN PRIJS T&S CHALLENGE

23. Om Challengers te motiveren een blijvende verbetering op een gezonde manier te bereiken, reikt T&S een prijs uit aan twee Challengers (van alle T&S CHALLENGE locaties), die één van volgende categorieën winnen:

  • Categorie verlies lichaamsvet: de winnaar van de Prijs is de Challenger die het meeste percentage vetmassa heeft verloren met een maximaal verlies van 2,5 kg spiermassa.
  • Categorie bijkomen spiermassa: de winnaar is de Challenger die het meest aangekomen is in zuivere spiermassa met een maximale aankomen van 2,5% vetpercentage en in de groene zone zit met zijn/haar vetpercentage.
  • Overall categorie: de winnaar van de Prijs is de Challenger die het meeste aanwezig was op de lessen, de infomeeting en bodyscanmomenten. Ingeval van een gelijkstand van meerdere Challengers, dan wint de Challenger die het meest aantal personen heeft aangebracht bij T&S CHALLENGE. Ingeval van een gelijkstand van meerdere Challengers, dan wint de Challenger die het meest heeft meegespeeld met de Facebook games van T&S CHALLENGE

24. Deze winnaars worden bekend gemaakt op het bootcamp dat steeds plaatsvindt op het einde van de T&S CHALLENGE voor alle Challengers (van alle T&S CHALLENGE locaties).

25. Alle Challengers – van alle locaties waar een T&S CHALLENGE gedurende dezelfde periode wordt georganiseerd – komen automatisch in aanmerking voor deze prijs indien zij voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • de Challenger heeft zich ingeschreven tijdens de online registratieperiode. Indien de Challenger zich na deze periode heeft ingeschreven omdat er nog vrije plaatsen waren, dan komt deze Challenger niet in aanmerking voor de Prijs.
  • de Challenger moet minstens 16 jaar oud zijn;
  • de Challenger moet minstens 10 van de 16 keer aanwezig zijn geweest op de lessen;
  • de Challenger moet hebben deelgenomen aan de infomeeting voedingsadvies en alle bodyscanmomenten;
  • de Challenger moet aanwezig zijn op het bootcamp, aangezien hij/zij de prijs persoonlijk in ontvangst moet nemen.

26. De Challenger moet niet op het gebied van voeding begeleid worden door T&S om in aanmerking te komen voor het winnen van de Prijs.

27. Het meedoen aan deze wedstrijd vereist geen financiële inzet en is dus kosteloos. 

ANNULATIE-ONTBINDING

28. Indien een Challenger zijn/haar inschrijving wil annuleren, om welke reden dan ook, dan geldt de volgende regeling:

  • de annulering tot en met de laatste dag van registratie, die terug te vinden is op het aanbod op de website van T&S, is kosteloos;
  • een latere annulering, beëindiging of het niet aanwezig zijn op de lessen, houdt in dat het volledig bedrag verschuldigd is. 

29. T&S kan eveneens kosteloos een T&S CHALLENGE annuleren indien de annulering dient te gebeuren door een onbeschikbaarheid van Coaches, trainingsruimte en/of onvoldoende inschrijvingen en mits terugbetaling van het reeds ontvangen inschrijvingsgeld.

30. Een annulering dient steeds schriftelijk te gebeuren via e-mail, waarbij wordt uitgegaan van de e-maildatum. Het enige e-mailadres dat de Challenger hiervoor kan gebruiken is info@ts-challenge.be.    

BEELDMATERIAAL

31. Tijdens de lessen, evenementen en andere activiteiten van T&S kan er mogelijks beeldmateriaal (in de vorm van foto of film) genomen worden dat nadien gepubliceerd mag worden op de sociale mediakanalen en website van T&S.

BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

32. T&S verbindt er zich toe om de toepasselijke wetgeving in België betreffende de bescherming en verwerking van persoonsgegevens en haar respectievelijke verplichtingen onder deze wetgeving na te leven.

33. In het kader van de T&S CHALLENGE treedt T&S op als de verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens van de Challenger die nodig zijn voor de uitvoering van het contract (T&S CHALLENGE). Tevens zullen deze gegevens worden gebruikt voor de verzending van commerciële informatie die inhoudelijk in de lijn liggen van de T&S CHALLENGE. Deze persoonsgegevens worden door T&S voor geen enkel andere doelen gebruikt, noch gedeeld met niet-contractueel verbonden derde partijen. T&S behandelt deze gegevens als vertrouwelijke informatie. De Challenger heeft steeds de rechten zoals voorzien in de toepasselijke wet- en regelgeving, zoals het recht op inzage of op rectificatie. De Challenger kan klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit. De gegevens van de Challenger worden bijgehouden zolang noodzakelijk voor uitvoering van het contract of voor naleving van de wettelijke verplichtingen, o.a. boekhoudkundige verplichtingen.

34. T&S neemt de passende technische en organisatorische maatregelen zodat de persoonsgegevens conform de toepasselijke wet- en regelgeving worden verwerkt en tegen onbevoegde of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens of onopzettelijk verlies, vernieling of beschadiging worden beschermd.

KLACHTEN

35. Elke klacht van de Challenger dient binnen veertien (14) werkdagen per e-mail te worden meegedeeld nadat de reden van de klacht werd ontdekt of redelijkerwijze kon worden ontdekt, en dit op straffe van verval.

AANSPRAKELIJKHEID

36. De op de website genoemde prijzen, toelichting en voorwaarden zijn onder voorbehoud van materiële en menselijke vergissingen.

37. Iedere beweging tijdens de T&S CHALLENGE kan een risico met zich meebrengen en deelname aan T&S CHALLENGE is op eigen risico van de Challenger. T&S is niet aansprakelijk voor enige, door de Challenger geleden en bewezen, directe of indirecte schade die verband houdt met de deelname aan, de organisatie of inhoud van de T&S CHALLENGE, behoudens in geval van bedrog, fraude, opzettelijke of grove fout in hoofde van T&S.

38. Ingeval T&S aansprakelijk wordt gehouden voor enige schade, dan is T&S vooreerst enkel gehouden tot herstel in natura. Enkel indien herstel in natura niet mogelijk is, is de aansprakelijkheid T&S beperkt tot een bedrag van 250,00 euro. De Challenger heeft steeds het recht om hiervan een kopij op te vragen.

SLOTBEPALINGEN

39. De ongeldigheid van één of meerdere bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden doet geen afbreuk aan de toepassing van de andere bepalingen. Een eventueel in gebreke blijven van T&S om de uitvoering te eisen van de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden, zal geen afstand van of verzaking aan de toepassing van deze voorwaarden kunnen impliceren.